موسسه دارالحکمت همایشی در باب رابطه بین هویت اروپایی و اسلام سامان داد

در پاییز گذشته موسسه دارالحکمت همایشی در باب رابطه بین هویت اروپایی و اسلام  سامان داد
 
در این کنفرانس سخنرانی هایی انجام شدند و آقایان علی رضا جلالی جعفر رادا کلاودیو موتی و انریکو گالوپینی به بحث پرداختند
 
 
این کنفرانس در شهر برشا در شمال ایتالیا سامان داده شد 
 
 اکتبر 2015     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Commenti