"اسلام و خشونت، توضیحات لازم"

  در بعد از ظهر شنبه  23 ژانویه  2016 در دانشگاه پردیس لینک در رم  یک کنفرانس "اسلام و خشونت، توضیحات لازم"


 این کنفرانس توسط دانشگاه پردیس لینک، مرکز فرهنگی  خانه حکمت و انستیتو فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در رم برگزار می شود.http://iranmondo.blogspot.it/2016/01/islam-and-violence-necessary.html

Commenti